Operat przeciwpożarowy

Czym jest Operat przeciwpożarowy?


Zgodnie z aktualizacją z dnia 5 września 2018 ustawy o odpadach aby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów niezbędne jest dołączenie do wniosku dokumentu operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej, który jest sporządzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodniony w drodze postanowienia przez odpowiednio terytorialnie Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.  Usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje zawiera art 42.4b tj.:

"4b.  Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1)operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a)rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b)osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2)postanowienie, o którym mowa w ust. 4c.

4c.  Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

4d. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej:

1)wyraża zgodę na ich zastosowanie albo

2)wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo

3)nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

4e.  Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej."


Jak wygląda procedura sporządzania dokumentu operat przeciwpożarowy?

Po nawiązaniu współpracy, Zleceniodawca przygotowuje dostępną dokumentacja dotycząca obiektu, którego przedmiotowy dokument ma dotyczyć. Następnie przeprowadzana jest wizja lokalna mająca na celu stwierdzenie warunków ochrony przeciwpożarowej. Po uzyskaniu niezbędnych informacji, sporządzany jest operat, który przedkłada się odpowiedniemu terytorialnie Komendantowi Miejskiemu/Powiatowemu PSP, który w przeciągu 14 dni wydaje postanowienie ws. zgody na  zbieranie odpadów bądź zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Jaki jest koszt dokumentu? 

Koszt dokumentu ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania zakładu. Ceny rozpoczynają się już od 2 990 zł netto. 


Zapraszamy do współpracy!

UWAGA:
Celem przyśpieszenia procedowania zapytania ofertowego niezwłocznie po wysłaniu formularza prosimy o przesłanie w uzupełnieniu wypełnionego formularza z tematem: "Uzupełnienie do zapytania ofertowego - (firma)" na adres zapytania@bhprevent.pl. Plik formularza poniżej. 

Masz pytania, prosimy o kontakt!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: