Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Czym jest IBP?
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana przez naszą firmę to gwarancja otrzymania dokumentu na najwyższym poziomie. Posiadamy kwalifikacje oraz szeroki bagaż doświadczeń, dlatego każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą opracujemy spełnia obowiązujące przepisy prawa oraz stanowi wizytówkę bezpieczeństwa obiektu. Sporządzamy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego m.in. na terenie miast Wrocław, Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów, Bolesławiec i wielu innych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, stanowiący podstawę bezpieczeństwa obiektu. Przygotowanie takiej instrukcji jest obowiązkiem wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Dokument ten powinien się znaleźć na terenie praktycznie każdego miejsca, tj. urzędy, kina, szkoły, szpitale itp., obiektów magazynowych oraz przemysłowych.

Co powinna zawierać?
Profesjonalnej instrukcji nie da się opracować bez wizytacji obiektu. Wykonane przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego przyczyniają się do radykalnego obniżenia ryzyka pożarowego oraz pozostałych zagrożeń, mogących spowodować szkody na zdrowiu lub mieniu. Wdrożenie rzetelnej instrukcji ułatwia wynegocjowanie niższej składki ubezpieczeniowej oraz podnosi komfort wszystkich osób przebywających na terenie danego obiektu.   

 Usługi wykonujemy na terenie miasta Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Białystok, Szczecin, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Zielona Góra, Legnica i wielu innych...

Podstawa prawna:
§ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)
1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.
4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.
7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.
 

"Dobrze opracowana dokumentacja ppoż stanowi bardzo wartościowe źródło wszelkich niezbędnych informacji dla inwestora i  zarządcy. Znaleźć w niej możemy m.in. zbiór wskazań i wytycznych dotyczących prawidłowego sposób organizacji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, w tym uwarunkowań technicznych oraz potencjalnych źródeł zagrożenia. Dostosowanie się do zawartych wskazań ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru oraz podnosi bezpieczeństwo użytkowników obiektu" 

Realnie obniżamy koszty ubezpieczenia obiektów wdrażając optymalne rozwiązania natury organizacyjnej.

Kierujemy się zasadą, iż każdy dokument powinien zawierać kompleksowy zbiór informacji warunkujących bezpieczeństwo pożarowe.

Masz pytania, prosimy o kontakt!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: