Ocena zagrożenia wybuchem (ATEX)

Ocena zagrożenia wybuchem

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w krajach Unii Europejskiej określa Dyrektywa ATEX 137 – Dyrektywa 1999/92/WC Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Skrót powyższej dyrektywy pochodzi z języka francuskiego „ATmosphère EXplosible” i oznacza w języku polskim „atmosferę wybuchową”. Powyższa dyrektywa została zaimplementowana do prawa polskiego w postaci Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931). Przytoczony akt prawny narzuca na pracodawców szereg obowiązków z zakresu przeciwwybuchowego oraz nakłada obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Kolejnym aktem prawnym, obowiązującym w Unii Europejskiej, regulującym kwestie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest dyrektywa sprzętowa 94/9/WE oraz dyrektywa warunków pracy 1999/92/WE, dotycząca miejsc zagrożonych wybuchem, pracy w tych lokalizacjach oraz stosowanych urządzeń. Powyższe dyrektywy zostały wdrożone do prawa polskiego w postaci Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Powyższe rozporządzenie narzuca obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem.

Na podstawie § 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), które mówi, że:

 •   W obiektach i na terenach przyległych gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
 •  Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem, wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
 • Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna powinna zawierać plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
 • Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić cześć oceny ryzyka wybuchu, o których mowa w przepisach ATEX.
 • W pomieszczeniach należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim wystąpić mieszanina wybuchowa o objętości, co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stawiany jest pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników na stanowiskach pracy, na których występują strefy zagrożenia wybuchem. Jest on wykonywany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w których to z przyczyn technologicznych może wystąpić atmosfera wybuchowa. Zobowiązuje pracodawcę do stosowania odpowiednich środków technicznych, odpowiednich do rodzaju działalności, aby zapobiec tworzeniu się atmosfery wybuchowej, powstawania źródeł zapłonu i zapewnić ochronę przed ich skutkami.

Zgodnie z § 7.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz.931), pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem na podstawie oceny ryzyka.

Powyższe rozporządzenie zawiera następujące informacje dotyczące, wykonania w/w dokumentacji:

  § 4.4.Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej "oceną ryzyka", biorąc pod uwagę, co najmniej:

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
 • prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywnienia się źródła zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
 • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, użytkowane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływanie;
 • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

§ 7.3.Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać:

 • opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
 • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
 • oświadczenie pracodawcy, że:
  • miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  • urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
 • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych;
 • określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  • środków ochronnych,
  • zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  • celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Ankieta:

Przykładowe klasyfikacje:

"Dobrze opracowana dokumentacja ppoż stanowi bardzo wartościowe źródło wszelkich niezbędnych informacji dla inwestora i  zarządcy. Znaleźć w niej możemy m.in. zbiór wskazań i wytycznych dotyczących prawidłowego sposób organizacji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, w tym uwarunkowań technicznych oraz potencjalnych źródeł zagrożenia. Dostosowanie się do zawartych wskazań ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru oraz podnosi bezpieczeństwo użytkowników obiektu".

Realnie obniżamy koszty ubezpieczenia obiektów wdrażając optymalne rozwiązania natury organizacyjnej. 

Kierujemy się zasadą, iż każdy dokument powinien zawierać kompleksowy zbiór informacji warunkujących bezpieczeństwo pożarowe.

Masz pytania, prosimy o kontakt!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: