Kwalifikacje ppoż - kto co może.

Specjalista ppoż. a inspektor ppoż. – zadania i różnice.

Mimo że stanowisko inspektora ppoż. jest częściowo zbieżne ze stanowiskiem specjalisty ppoż. to jednak warto pamiętać o dzielących je różnicach dotyczących uprawnień oraz koniecznej ścieżki edukacji. Aby zrozumieć te zależności, trzeba jednak najpierw zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Jakie zadania ma inspektor, a jakie specjalista? Po odpowiedź zapraszamy do poniższego artykułu.

 

Jak zdobyć tytuł specjalisty lub inspektora?

            Ustawa o chronię przeciwpożarowej – akt prawny określający to, że czynności związane z ochroną przeciwpożarową mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie, potwierdzone dokumentem kwalifikacje. Aby nabyć odpowiednie uprawnienia należy wybrać jedną z trzech możliwości:

1.     Ukończenie studiów wyższych na Szkole Głównej Służby Pożarniczej – absolwenci otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

2.     Ukończenie dwuletniej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Częstochowie lub Poznaniu – absolwent uzyskuje tytuł technika pożarnictwa.

3.     Ukończenie specjalistycznych szkoleń nadających uprawnienia specjalisty ppoż. lub inspektora ppoż.

 

Różnice między specjalistą a inspektorem.

            Podstawową różnicą między specjalistą, a inspektorem jest wykształcenie, co wiąże się bezpośrednio z zakresem obowiązków ciążącym na specjaliści oraz inspektorze.

Inspektor ppoż. jest uprawniony wyłącznie do wykonywania prac związanych z ochroną ppoż. w nawiązaniu do obowiązków spoczywających na właścicielach budynków, obiektów czy danego terenu. Inspektorami są zazwyczaj osoby niezatrudnione w Państwowej Straży Pożarnej.

Z kolei specjalista ppoż. często wykonuje swoje obowiązki w dużych zakładach pracy, w których ryzyko wybuchu pożaru bądź wystąpienia innego, kryzysowego zdarzenia jest duże. Ma on możliwość podejmowania działań związanych z innymi obszarami organizacji ppoż. niż te przypisane do inspektora ppoż. Innymi słowy, specjalista ppoż. może zajmować się organizacją ochrony ppoż. na obszarze powiatu, gminy oraz województwa.

 

Jak nabyć uprawnienia inspektora?

            O ile zdobycie tytułu specjalisty jest jasne – wystarczy skończyć SGSP lub Szkołę Aspirantów PSP – o tyle aby zostać inspektorem ppoż. trzeba ukończyć szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej lub tzw. szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia te organizowane są przez szkoły PSP, ośrodki szkolenia PSP oraz instytut badawczy PSP. Programy szkoleń opracowywane i zatwierdzane są przez Komendanta Głównego PSP. Szkolenie jest płatne, a kwotę którą trzeba uiścić określa ustawa. Warunkiem ukończenia szkolenia dla inspektora ochrony przeciwpożarowej jest ukończenie minimum szkoły średniej. Każda osoba pracująca jako inspektor ppoż. ma obowiązek przedstawienia specjalnego dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniach. Nabyte uprawnienia są ważne przez 5 lat. Aby utrzymać uprawnienia należy przed upływem tego terminu powtórzyć szkolenie.

 

Prawa i obowiązki inspektora ppoż.

Ustawa nie określa zadań spoczywających na osobie pracującej jako inspektor ochrony przeciwpożarowej. Natomiast wraz ze stosownymi rozporządzeniami informuje, że to pracodawca (właściciel lub zarządca budynku) dokładnie określa prawa i obowiązki pracownika na tym stanowisku. Jednak w przepisach zasugerowano jakie czynności powinien wykonywać inspektor ppoż. Należą do nich m.in.:

1.     Kontrola i doradztwo pracodawcy w zakresie przestrzegania wymagań przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych.

2.     Doradztwo w zakresie wyposażenia budynku (w sprzęt ppoż.), obiektu lub terenu, którym zarządza właściciel.

3.     Przygotowanie stosowanych procedur w zakresie przygotowania budynków lub terenów wokół nich na wypadek konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub innych wydarzeń losowych.

4.     Dokonywanie konserwacji i ewentualnych napraw urządzeń gaśniczych, by w razie konieczności zawsze były sprawne.

5.     Przedstawienie pracownikom przepisy oraz procedury, przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych.

6.     Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, mając na uwadze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7.     Organizacja próbnych ewakuacji.

8.     Kontrola wydziałów, komórek zakładu pracy w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są wymagania ochrony przeciwpożarowej.

9.     Zgłaszanie wniosków o usunięcie nieprawidłowości oraz występowanie do pracodawcy o ukaranie osób, które stwarzają zagrożenie pożarowe.

 

Prawa i obowiązki specjalisty ppoż.

             Pracę na stanowisku specjalisty ppoż. może wykonywać osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe. Specjaliści ds. ppoż. pracują w zakładach produkcyjnych, firmach z branży FMCG czy Automotive. Najchętniej zatrudniane są osoby posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zawodzie, władające językiem obcym i sprawnie obsługujące komputer. Osoba zajmująca stanowisko specjalisty ppoż. powinna wykazać się wysoce rozwiniętymi umiejętnościami organizacji pracy, samodzielnością oraz chętnie przejmować inicjatywę w działaniu. Ważna jest także komunikatywność, umiejętność wyciągania wniosków, logicznego myślenia i otwartość na zmiany. Do zadań specjalisty należy m.in.:

1.     Kontrola i monitoring dotyczący przestrzegania przepisów w zakresie ppoż.

2.     Usprawnienie aktualnego systemu bezpieczeństwa pracy.

3.     Wdrażanie niezbędnych regulaminów oraz instrukcji.

4.     Dostosowywanie regulaminów oraz instrukcji do obowiązujących ustaw i rozporządzeń państwowych.

5.     Przeprowadzanie szkoleń pracowniczych.

6.     Prowadzenie stosownej dokumentacji.

 

Profesjonalna firma to profesjonalna ochrona przeciwpożarowa!

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje władze lokalne oraz właścicieli zakładów pracy i administratorów budynków, by podejmowali stosowne działania zabezpieczające. W takich wypadkach warto skorzystać z usług specjalistów. Firma PREVENT oferuje szerokiej gamy usługi przeciwpożarowe poczynając od specjalistycznych dokumentów tj. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, operat ppoż., dokumentacja ATEX, poprzez przegląd i konserwację sprzętu ppoż. kończąc na pracach na wysokości.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.bhprevent.pl

 

Źródło: Pewnybiznes.info, Inspektor ppoż. a specjalista ppoż. – poznaj różnice w uprawnieniach