Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - po co i kto musi ją mieć?

W instrukcję bezpieczeństwa pożarowego musi być wyposażony każdy obiekt lub jego część, przeznaczona do pełnienia funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, magazynowania towarów, funkcję produkcyjną czy inwentarską. Obowiązek wyposażenia budynku w ten element zabezpieczenia przeciwpożarowego spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Powinna zawierać informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, które wynikają ze sposobu wykorzystania obiektu, procesu technologicznego oraz jego warunków technicznych. W jej skład powinna wchodzić także lista wymaganych urządzeń przeciwpożarowych, a także sposoby poddawania ich czynnościom serwisowym oraz przeglądom technicznym, sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zapoznania osób przebywających na terenie obiektu z przepisami przeciwpożarowymi. Musi zawierać także plany obiektów.

Wszystkie kwestie dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2012 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Po co trzeba posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Prawidłowo przygotowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma nie tylko sprostać wszystkim wymogom prawnym i stanowić realizację obowiązku nakładanego na właściciela obiektu, jego zarządcę lub użytkownika, ale zapewniać bezpieczeństwo na jego terenie. Jej głównym celem jest bowiem zadbanie o tym, by wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz przepisy dotyczące zachowania w trakcie wystąpienia zagrożenia były jasno opisane i właściwie przygotowane.

Powinna być przygotowana na podstawie wizytacji obiektu i dostosowana do jego konkretnych warunków, potrzeb, a także miejsce potencjalnie zagrożonych. Ich nadrzędnym celem jest bodajże minimalizacja ryzyka zagrożenia oraz redukcja ewentualnych szkód na zdrowiu i mieniu. Właściwie i rzetelnie przygotowana instrukcja pozwala wynegocjować korzystniejszą stawkę ubezpieczeniową.