Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.), pracodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka wystąpienia wybuchem przed udostępnieniem miejsca pracy, gdzie może wystąpić atmosfera niebezpieczna (§ 7 pkt 1).

Zagrożenie wybuchowe stwarzać może ciało stałe (odpowiednio rozdrobniony, palny materiał), a także gazy palne i pary cieczy palnych. W określonych warunkach mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Pomożemy Państwu zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz odpowiemy na wszelkie pytania związane z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej. Poniżej załączmy poglądową ankietę pokazującą jakie kwestie i obszary są poruszane podczas standardowego audytu bezpieczeństwa zagrożenia przed wybuchem.

Ankieta:

Przykładowe klasyfikacje:

"Dobrze opracowana dokumentacja ppoż stanowi bardzo wartościowe źródło wszelkich niezbędnych informacji dla inwestora i  zarządcy. Znaleźć w niej możemy m.in. zbiór wskazań i wytycznych dotyczących prawidłowego sposób organizacji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, w tym uwarunkowań technicznych oraz potencjalnych źródeł zagrożenia. Dostosowanie się do zawartych wskazań ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru oraz podnosi bezpieczeństwo użytkowników obiektu".

Realnie obniżamy koszty ubezpieczenia obiektów wdrażając optymalne rozwiązania natury organizacyjnej. 

Kierujemy się zasadą, iż każdy dokument powinien zawierać kompleksowy zbiór informacji warunkujących bezpieczeństwo pożarowe.

Masz pytania, prosimy o kontakt!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: